ඔබ බුදුන් සරණ යන්න

ඔබ බුදුන් සරණ යන්න.
බුදුන් වදාළ ධර්මයෙහි නොපමාව හැසිරෙන්න
ස්වභාවික ව්‍යවසන හමුවෙහිද බුදු පිළිරුව නොසැළී, නොබිදී පවතී යැයි සිතේනම් එහි නොපැකිළව පහදින්න.
එය ඔබේ විශ්වාසයයි. ඔබේ නිදහසයි.

එහෙත්, අධිවේගී මාර්ග කෙරෙහි කිසිදා නොඇලෙන්න.
අසුවලා හැදුවේයයි කියා එහි නොබැදෙන්න.
එය, අනෙක් සියලු මාර්ග ජලයෙන් යටවෙද්දී උට්ඨානව නැගී සිටි ආශ්චර්යක් නොවේ.
මක්නිසාදයත්, එය ඔබ මා වැනිම පුහුදුන් මිනිසුන් විසින් කිසියම් විද්‍යාත්මක ක්‍රමයක් මත පිහිටා, 100 year flood return එකක් ඇසියුම් කරමින් කළ ඉදිකිරීමක් පමණක් බැවිනි.

P S :- Be vigilant , please. 100 year flood may come on you even tomorrow

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s