සුක්කානම් කවි

 

යනෙන යනෙන මග මහ වැසි නොවීයන්
කැපෙන කැපෙන ඉරි තනි සුදු ඉරි නොවීයන්
හැපෙන හැපෙන තැන කැමරා ඇස වැදීයන්
බලන බලන අත PSD රථ නොවීයන්

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s