පැන්චියේ…….

දර කෝටු ලිපලා
පොල් හනසු අවුලා
දුක් සුසුම් පිඹලා
දැල්වූ රත් ගින්දර
කුරුඩ්ඩද නැති හුණුසහල්
කඳුළු දියෙන් පෙගී
ඉදෙන තුරු උණුම උණු බත්
ඉදින් පැන්චියේ ඉවසා

බී උගුරක් කහට ගෙවුණු මුලු රෑපුරා
නිදි නැතිව නුඹ නිදිසේ නෙත්පියා
හැඩෙන ඇහැරෙන විටදී මුව තුළ ඇඟිල්ලක් රුවා
කඳුළු බිව් තරම් දෝණියේ එහි ලුනුරහ නැතිවා

හෝද හෝදා අඳින පඬු පෑ සුදු ගවුම් වාටියේ
රැලි දිග ඇරී ඇත පෙනෙන්ට මැද්දෙන් කහට පිපී
හැකිඋනත් හිටින් පාතබා වක්කඩට උඩින්
කටු ඇණී රිදුම් දෙන පා සීතලෙන් ගිලේවා

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s