අනිත්‍ය නැති එකම දේ?

මේ ගේත් අනිත්‍යලු
වාහනත් දිරනවලු
ගෙයි බිත්ති කැතකළ
කාරෙකම වසාගත්
දූවිල්ල නුඹ නැද්ද
මේ දහමට යටත්

කළඹමින් වාතලය
ගුගුරමින් මහා පොළව
එළා ජලනළ කපා කාණුද දිගට
ටෙලිෆෝන් කම්බිද සමග
කරත් සංවර්ධනය නැවත
නංවමින් දුහුවිල්ල
පවරා අයිතියට ජනතා
මැතිතුමා ගියදාට පහුදාම

මාරුවෙන විටදී ආණ්ඩු
වෙනස් වේනම් ව්‍යාපෘති
කැඩි කැඩී හැදේනම්
පාලම් බෝක්කුද හැමදාම
දුහුවිල්ල නුඹ කිම්ද
සදාකල් අපෙ මිදුලෙ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s