දොයි දොයි දොයි දොයිබබා

“දොයි දොයි දොයි දොයිබබා
නාඩා නිදියන්ටකෝ පුතා
හිනැහීනිදන මුවග බලබලා
දරුසෙනේ හිතදරන් රෑ මුරට ඕ ගියා

පැය ගෙවෙනතුරු රැයේ
හිරු නැගෙනතුරු උදේ
හබු ඉදෙනතුරු ළිපේ
නිදියන්න කුමරුවනි පන මගේ

ඉකිබිඳුම් විලිරිදුම් පිරී
වැදුම්ගෙයි මග මෙහෙසිනී
ඇසී එහඬ විලසේ – නිදිපියා නොඉඳ රහසේ
රැකන් උන්ගේ ප්‍රාණේ – නිදන් දේවි නගරේ

මර බියෙන් රෝ භයින් සැළී
වැටී දණ නැමී යදින අසරනණුන් දිවී
හෙළා එවුන් විපතේ – දමා උනුන් සයනේ
නොඑන් බිසවු හනිකේ – පුතු නිදයි තුටින් සුවසේ”

පිදුම :- මවු ඇතිදාය නැතිදාය වෙනසක් නැතිව සැමදා සුවෙන් නිදන “සෙනුජ කේමින් තිලකරත්න” වෙත පිය සෙනෙහසිනි.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s