විමුක්තිකාමියෙක්

නිලු….නිලූ …..
නැගිටින්ඩ ළමයො
ස්…..ස් ….මේ …මේ…..
හතරටත් ළඟයි
කිරි හදන්ඩ; බත් උයන්ඩ
පාන්දර කෝච්චියත් ගියා අන්න

මට තියේ අද
උදේ නවය හමාරට
කරන්ඩ පෑ දෙකක
දේශනයක්
සම අයිතීන් ගැන

(දේශනයේදී මෙසේ කියයි)

ගෑණු පාගගෙන
උන් මරා නොමරගෙන
රීරි මාන්සෙම ඉල්ලන
පිරිමි අපි හිතන්ඩෝන අදම
නවතන්ඩ ඒ අසමජ්ජාතිකම්
අපි අපේ ගෙදරින්ම

(ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවෝ තදින්ම අප්පුඩි තලත්….)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s